16/06/2024

พิธีประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี ๒๕๖๔ แด่ ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

พิธีประทานรางวัล “เทพมเหศักดิ์” ประจำปี ๒๕๖๔ แด่ ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ

 

วันวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ เรือนไทยเพชรไพลิน มหาวิทยาลัยธนบุรี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ เวลา 10.30 น. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ (พระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔) องค์ประธานอุปถัมภ์รางวัล “เทพมเหศักดิ์” เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีประทานรางวัล ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ รางวัล “เทพมเหศักดิ์ ” ประจำปี ๒๕๖๔ แด่ ผู้สนับสนุนส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ทรงกรุณาประทานรางวัลให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนพิการ

โดย “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ประธานจัดงานฯ ขอประทานอนุญาตกราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ จัดงานในครั้งนี้

ซึ่งจัดขึ้นจาก “ไตรภาคี” คือ สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย / สมาคมคนพิการภาคตะวันออก / สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคนพิการไทย ซึ่งมี ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ และประชาชน ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 80 รางวัล อาทิ เช่น อธืบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ / อธิบดีกรมจัดหางาน / จัดหางานจังสมุทรปราการ / จัดหางานจังหวัดชลบุรี / บิณฑ์-เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ / เค เยาวราช / ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี / นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายศุพชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย / นายชูเกียรติ สิงห์สูง นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย /

นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล บริษัท โอวาท โปรแอนด์ควิก จำกัด / มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล / มูลนิธิเมาไม่ขับ / มูลนิธิใจงาม / บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) / บริษัท เทเวศ ประกันภัยจำกัด (มหาชน) / บริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทยจำกัด (มหาชน) / บริษัท เอสซีจีเซรามิกซ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ยูโรเซีย 2003 (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) / บริษัทเซ็นทรัลมอเตอร์วีล (ประเทศไทย) จำกัด / โรงเรียนสอนวิชาชีพและบริการปิยะแสงปัญญา (ชุมพร) / บริษัท อินดัสเตรียลวอเตอร์ รีซอร์ตเมแนจเม้นท์ จำกัด /
บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และอีกมากมาย

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ / นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีฯ, ดร นภวรรณ แย้มชุติ, ผศ.ดร.อุไรรัตน์ แย้มชุติ คณาจารย์มหาวิทยาลัยธนบุรี-หมู่บ้านครู, ผอ.เขตหนองแขม แขกผู้มีเกียรติเฝ้ารับเสด็จ และร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

อีกทั้ง คณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวขอบพระคุณ “ดร.บัญชา เกิดมณี” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ พร้อมทั้งจัดเตรียมงานทุกๆด้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อสนับสนุน และให้โอกาสกับองค์กรคนพิการ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ

You may have missed