09/03/2021

“บิ๊กอู๋” ดีเดย์ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ ปูพรมทุกพื้นที่ปลอดต่างด้าวผิดกฎหมาย

 

รมว.แรงงาน ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่ออกตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

ซึ่งประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง และประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเป็นที่ยอมรับของสากล โดยความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน NGOs เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบให้นายกรัฐมนตรีทราบอย่างต่อเนื่อง

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ การทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ขจัดการเรียกรับผลประโยชน์ และการเอารัดเอาเปรียบแรงงานต่างด้าว ขอให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปี 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมทั้งสิ้น 1,187,803 คน และมีการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ 14,129 แห่ง ดำเนินคดี 908 ราย มีการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว 245,775 คน ดำเนินคดี 5,138 คน มีการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย 1,956 คน ดำเนินคดี 564 คน และผลักดัน/ส่งกลับแรงงานต่างด้าวทั้งหมด 5,012 คน รวมค่าปรับทั้งสิ้น 25,199,200 บาท ซึ่งถือว่าเป็นผลงานการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วน